محصولات:


کارخانه قند شيرين توانسته است با تجهيزات و سيستم رنگبری رزينی منحصر به فرد در ايران و همچنين با بکارگيری ماشينآلات و تأسيسات مناسب و مدرن و آزمايشگاه های مجهز ميکروبيولوژی ، کنترل کيفيت ، شيميايی و گياه پزشکی ، ضمن نظارت مستمر و کنترل دقيق بر خط توليد ، محصولات خود را با بهترين کيفيت و بستهبندی در جهت رضايت مشتريان که يکی از اصول اساسی خط مشی اين شرکت میباشد توليد و در اختيار مصرف کننده قرار دهد .
کسب رتبه اول کيفيت در سال 4831 از اداره نظارت بر مواد غذايی و در سال 4831 از اداره کل استاندارد و تحقيقات صنعتی و در سال 4831 از انجمن علوم و صنايع غذايی از افتخارات اين شرکت میباشد .

محصولات اصلی:


 1. شکر سفيد - در بسته بندیهای کيسه و سلفون با اوزان مختلف
 2. قند کله - در بسته بندیهای کيسه و کارتن با اوزان مختلف
 3. قند کله شکسته - در بسته بندیهای کارتن و سلفون با اوزان مختلف


محصولات جانبی:


 1. تفاله خشک - جهت خوراک دام
 2. ملاس - جهت توليد خمير مايه و الکل استاندارد


شرکت ضمن دارا بودن استاندارد ملی از موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران و گواهينامه بهداشتی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی محصولات خود را با بهترين کيفيت مطابق با استانداردهای ملی و بينالمللی که نام آنها در ذيل آمده است را توليد و در راستای دستيابی به اهداف فوق ، در سال 38 موفق به اخذ گواهينامه مديريت کيفيت 2008:ISO9001 و در سال31 گواهينامه مديريت زيست محيطی 2004:ISO14001 از شرکتNORD TUV آلمان گرديده است .

استانداردها:


 • استاندارد 8833 قند کله
 • استاندارد 8833 قند کله شکسته
 • استاندارد 81 شکر سفيد
 • استاندارد 8861 قند حبه
 • استاندارد 8111 ويژگيها و روشهای ميکروبيولوژی آزمون قند و شکر
 • استاندارد 2118 تشخيص کلیفرم
 • استاندارد 1311 ميکروبيولوژی مواد غذايی و خوراک دام – راهنمای الزامات کلی برای آزمون
 • استاندارد 2883 تشخيص اسپورهای باکتريهای گرما دوست