0   مشاهده آنلاین مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم)   0