اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۸۷/۰۹/۳۰

اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۸۷/۰۹/۳۰

شرکت:
صنعتي و کشاورزي شيرين خراسان
سرمایه ثبت شده:
50,000
نماد:
قشرين
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
154203
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1387/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1388/06/31
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران

informationاطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
شرح پایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۸۷/۰۹/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۸۷/۰۶/۳۱
درصد
تغییرات
شرح پایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۸۷/۰۹/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۸۷/۰۶/۳۱
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۱,۲۶۱ ۱,۵۳۵ (۱۸) حسابها و اسناد پرداختنی تجاری ۹۵,۷۵۴ ۳,۵۰۵ ۲,۶۳۲
سرمایه گذاریهای کوتاه مدت ۲,۹۶۷ ۳,۲۵۵ (۹) سایر حسابها و اسناد پرداختنی ۷,۴۰۲ ۱۱,۹۷۶ (۳۸)
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته ۵,۴۸۰ ۱۴,۴۵۸ (۶۲) بدهی به شرکتهای گروه و وابسته ۵۴۶ ۵۴۶ ۰
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری ۹۸۳ ۵,۴۱۳ (۸۲) پیش دریافتها ۰ ۰
سایر حسابها و اسناد دریافتنی ۱۰,۶۰۲ ۳,۴۹۸ ۲۰۳ ذخیره مالیات بر درآمد ۶ ۶ ۰
موجودی مواد و کالا ۱۷۰,۸۰۹ ۸۰,۵۵۲ ۱۱۲ حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی ۱۲۵,۹۲۷ ۱۲۶,۰۷۹ ۰
پیش پرداختها ۵,۶۰۷ ۱۵,۴۴۷ (۶۴) سود سهام پیشنهادی و پرداختنی ۰ ۰
جمع داراییهای جاری ۱۹۷,۷۰۹ ۱۲۴,۱۵۸ ۵۹ جمع بدهیهای جاری ۲۲۹,۶۳۵ ۱۴۲,۱۱۲ ۶۲
سرمایه گذاریهای بلند مدت ۳۳,۱۷۵ ۳۳,۲۷۵ ۰ حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت ۲,۴۶۹ ۹,۳۷۸ (۷۴)
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک ۴۶,۷۳۶ ۴۶,۰۸۴ ۱ تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت ۲,۱۸۳ ۲,۱۸۳ ۰
داراییهای نامشهود ۳۰۴ ۳۰۴ ۰ ذخیره مزایای پایان خدمت ۱۴,۳۹۳ ۱۴,۳۹۳ ۰
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت) ۰ ۰ جمع بدهیهای غیر جاری ۱۹,۰۴۵ ۲۵,۹۵۴ (۲۷)
پیش پرداختهای سرمایه ای ۰ ۰ جمع بدهیهای جاری و غیر جاری ۲۴۸,۶۸۰ ۱۶۸,۰۶۶ ۴۸
سایر داراییها ۰ ۴۳۵ حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰
وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰
اندوخته قانونی ۵,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۰
اندوخته طرح و توسعه ۰ ۰
سود (زیان) انباشته (۲۵,۷۵۶) (۱۸,۸۱۰) ۳۷
جمع داراییهای غیر جاری ۸۰,۲۱۵ ۸۰,۰۹۸ ۰ جمع حقوق صاحبان سهام ۲۹,۲۴۴ ۳۶,۱۹۰ (۱۹)
جمع داراییها ۲۷۷,۹۲۴ ۲۰۴,۲۵۶ ۳۶ جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام ۲۷۷,۹۲۴ ۲۰۴,۲۵۶ ۳۶